تکلیف معلوم استتکلیف معلوم استرو به زوالرو به زوالوعده حق تعالی نزدیک استوعده حق تعالی نزدیک استپیروزی حقپیروزی حقروز شهادتروز شهادتقبیله گرایی ممنوعقبیله گرایی ممنوعحق در مقابل باطلحق در مقابل باطلاین اقتصاد را سالم کنیداین اقتصاد را سالم کنیدشعار ندهید و عمل کنیدشعار ندهید و عمل کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی