غم مخور...غم مخور...بلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریببلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریب‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصودیک جان نداد در رَه او صدهزار دادیک جان نداد در رَه او صدهزار دادعاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیستعاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیسترخسار ماه تو ...رخسار ماه تو ...بَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏بَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏دکّه علم و خرد بست، در عشق گشوددکّه علم و خرد بست، در عشق گشودعاشقم، عاشقم، اُفتاده و بیمار توامعاشقم، عاشقم، اُفتاده و بیمار توام اشعار امام صفحه 2