نه به سازشکارینه به سازشکاریوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکاچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکاتصمیم ملت، عدم سازشتصمیم ملت، عدم سازشنمی‌خواهیم منعزل باشیم اما نباید تحت سلطه و دخالت بیگانه باشیمنمی‌خواهیم منعزل باشیم اما نباید تحت سلطه و دخالت بیگانه باشیمخودفروختگی سران کشورهای اسلامیخودفروختگی سران کشورهای اسلامیبا هیچ کدام از ابرقدرت ها سر سازش نداریمبا هیچ کدام از ابرقدرت ها سر سازش نداریماسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره های آمریکا پشتیبانی می کننداسلام ایران غیر از اسلام آنان است که از مهره های آمریکا پشتیبانی می کنند اسلام سازش و فرومایگی صفحه 2