امتحان روسای قوا

الآن این روسا، رئیس جمهور، رئیس مجلس، روسای دادگاهها و ... همه اینها در معرض امتحان‌اند. و این امتحان از امتحان در نقص اولاد و انفس بالاتر است. خودشان توجه کنند به اینکه قبل از رسیدن به این مقام و بعد از رسیدن به این مقام، چقدر در حالشان تفاوت حاصل شده است. ۷ دی ۱۳۵۹

جمیع المسوولین، رئیس‏ الجمهوریه، رئیس المجلس، روساء المحاکم، ... جمیعهم الآن فی معرض الإمتحان و هذا الإمتحان اعظم من إمتحان النقص بالاولاد و الانفس. فلینظروا إلی حالهم قبل تسلّمهم لهذه المناصب و بعدها، لینظروا کم طرا علی حالهم من التغییر. ۲۰ صفر ۱۴۰۱

All these heads -president, parliamentary speaker, chief justices, and all- are being tested by God. This test is greater than the test which concerns losing one's wife and children. They should consider the change they have undergone before and after attaining their positions. December 28, 1980

دریافت طرح
اشتراک امتحان روسای قوا
کلیدواژه:
مجلس شورای اسلامیرئیس جمهورقوه قضائیهامتحان الهیمسئولیت