آتش عشق...آتش عشق...بلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریببلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریب‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصودیک جان نداد در رَه او صدهزار دادیک جان نداد در رَه او صدهزار دادعاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیستعاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیستبَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏بَر در میکده‌ام پَرسه‌زنان خواهی دید‏سفر عشقسفر عشقنور چو خورشید تو....نور چو خورشید تو....باده‌ی عشقباده‌ی عشق دیوان امام صفحه 2