امام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بودامام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بوددنیا از نفوذ معنوی نهضت ما وحشت کرده استدنیا از نفوذ معنوی نهضت ما وحشت کرده استانقلاب، پیروزی و خدمت در دست محرومینانقلاب، پیروزی و خدمت در دست محرومینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینحمایت ایران از سربازان اسلامحمایت ایران از سربازان اسلامرنج ندیده ها، انقلاب را یک شبه می فروشندرنج ندیده ها، انقلاب را یک شبه می فروشند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی