شاخص دولت انقلابی | کشور را اسیر قدرتهای بزرگ نکندشاخص دولت انقلابی | کشور را اسیر قدرتهای بزرگ نکندوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدوقتی هرچه آمریکا خط میدهد عمل کنیم و خودمان چشممان را ببندیم همان میشود که دیدیدبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیبه مناسبت سالروز صلح امام حسن(ع) با معاویه| نه به صلح و حکمیت تحمیلیچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکاچقدر برای یک مملکتی عیب است که دستش را دراز کند طرف آمریکاتصمیم ملت، عدم سازشتصمیم ملت، عدم سازشپسند غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!پسند غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!نه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویمنه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویمنمی‌خواهیم منعزل باشیم اما نباید تحت سلطه و دخالت بیگانه باشیمنمی‌خواهیم منعزل باشیم اما نباید تحت سلطه و دخالت بیگانه باشیمخودفروختگی سران کشورهای اسلامیخودفروختگی سران کشورهای اسلامی سازش صفحه 3