شاخص دولت انقلابی | کشور را اسیر قدرتهای بزرگ نکند

آنهایی که می‌خواهند ما را به زنجیر چپ و راست بپیوندند و ما را اسیر کنند در دست قدرتهای بزرگ، اگر آنها پیش ببرند و شما ساکت باشید، تمام مسئولیت متوجه شماست. ۲۲ اسفند ۱۳۵۸

اولئک الذین یریدون تقییدنا باغلال الیسار و الیمین و جعلنا مکّبلین باغلال القوی الکبری، إذا نجح اولئک و لزمتم الصمت، وقعت کل المسوولیه علی عاتقکم. ۴ ربیع الثانی ۱۴۰۰

On the contrary if those who come to power want to fetter us to East and West and reduce us to the bondage of the superpowers, and you stay stricken and indifferent, the responsibility will rest forever upon you. 12 March 1980

دریافت طرح
اشتراک شاخص دولت انقلابی | کشور را اسیر قدرتهای بزرگ نکند
کلیدواژه:
انتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابکارگزاران نظام اسلامیسازشدولت انقلابی