از تشر دشمنان نترسداز تشر دشمنان نترسددلش برای اسلام بتپددلش برای اسلام بتپددلش برای طبقه ضعیف بسوزددلش برای طبقه ضعیف بسوزدمتعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشدمتعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشددغدغه‌مند برای محرومیندغدغه‌مند برای محرومینهمه مسئولیم!همه مسئولیم!رنج ندیده ها، انقلاب را یکشبه می فروشند!رنج ندیده ها، انقلاب را یکشبه می فروشند!هشدار امام در مورد نفوذ در مجلسهشدار امام در مورد نفوذ در مجلسهشدار انتخاباتی امام!هشدار انتخاباتی امام! انتخابات و معیارهای انتخاب صفحه 3