ترور نتیجه ندادترور نتیجه ندادایستاده مثل سروایستاده مثل سروپیشوایان صبرپیشوایان صبرعلیه نامردمی‌هاعلیه نامردمی‌هاهمدل در مقاومتهمدل در مقاومتروسفیدی اسلامروسفیدی اسلامنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانپیروی از پیشوایان صبرپیروی از پیشوایان صبرمهیا باشید برای مصیبتهامهیا باشید برای مصیبتها استقامت در نهضت صفحه 2