غبطه می‌خورم...

این‌جانب هنگامی که عکس‌های متعدد این شهیدان نورَس نورانی را می‌نگرم و ارزشهای انسانی و مقامات الهی آنان، که خود از آنها به مرحله‌هایی دور هستم، غبطه می‌خورم. ۲۱ بهمن ۱۳۶۱

إننی عندما اشاهد صور هولاء الشهداء الیافعین النورانیین واتمعن فی قیمهم الانسانیه ومقاماتهم الربانیه، اغبطهم انا الذی تفصلنی عنهم مراحل. ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳

When I look at the numerous photographs of these iridescent and newly adolescent youth and see their human values and divine status, I feel envious of them for being so distant from their status.  February 10, 1983

دریافت طرح
اشتراک غبطه می‌خورم...
کلیدواژه:
شهادتجوانانجوانان و وظایفجوانان و شهادتجوانان و بصیرتدفاع مقدس و جوانانشهداتحول روحی جوانان