هوشیار باشیدهوشیار باشیدنباید خودمان را دست اینها بدهیمنباید خودمان را دست اینها بدهیم عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی