شهادت، چراغ هدایت

شهادت در راه خداوند زندگی افتخارآمیز ابدی و چراغ هدایت برای ملتهاست. ۱۱ آبان ۱۳۵۸


دریافت طرح
اشتراک شهادت، چراغ هدایت
کلیدواژه:
امام خمینیشهادترئیس جمهورجوانان و شهادتشهادت طلبیسیدابراهیم رئیسی