در خدمت مردمدر خدمت مردمولی نعمتانولی نعمتانمسئولین خودیمسئولین خودیملاک انتخاب مدیران!ملاک انتخاب مدیران!دوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعتخصص و تعهدتخصص و تعهدمشروعیت رئیس جمهورمشروعیت رئیس جمهورمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بداردمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بداردهر چه داریم، از این مردم داریم...هر چه داریم، از این مردم داریم... رئیس جمهور صفحه 2