فیلم

رهبری انقلاب

لحاظ حق و رضایت خداوند در تعیین رهبری 1
لحاظ حق و رضایت خداوند در تعیین رهبری 2
نفی کانالیزه شدن رهبری انقلاب‌
اطلاع از اخبار و مشکلات کشور
بیشتر