فیلم

سپاه پاسداران

سخنرانی در جمع شورای مرکزی کمیته‌های امداد (مستمندان در صف مقدم جامعه)
آن که با یک زندگی متوسط ساخته است، از جنگ نمی‌ترسد
سپاه و ارتش دسته بندی نداشته باشند
بیشتر