فیلم

تسخیر سفارت آمریکا

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
مردم قیام کردند و «مرگ بر امریکا» گفتند
اگر این لانه جاسوسی در اینجا بود، شاید ایران را به تباهی می‌کشید
روزی که شیطان به زانو در آمد...
بیشتر