فیلم

تسخیر سفارت آمریکا

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
بیشتر