فیلم

تسخیر سفارت آمریکا

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
مردم قیام کردند و «مرگ بر امریکا» گفتند
اگر این لانه جاسوسی در اینجا بود، شاید ایران را به تباهی می‌کشید
روزی که شیطان به زانو در آمد...
تصاویری از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و گروگان‌ها
رفتار انساندوستانه ایران با کارکنان سفارت آمریکا
جنایت‌های شاه و ضرورت مجازات او
آزادی کارکنان سفارت آمریکا در ازای تحویل شاه به ایران
بیشتر