فیلم

مطبوعات و رسانه‌ها

نابودی اسلام ، هدف رژِم سابق
جلوی فتنه‌انگیزی روزنامه‌ها را بگیرید
گرفتاری به دست مطبوعات
جوان‌های ما را منحرف کردند
اصلاح مطبوعات
نگذارید نقشه‌های قبل بازگردد
نهضت اسلامی را در خارج بد جلوه می‌دهند
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
دامن زدن روزنامه‌ها به اختلافات
بیشتر