فیلم

قومیت ها در نگاه امام خمینی

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
ملّی‌گرایی اساس بدبختی مسلمین است
بیشتر