فیلم

صلح

دفاع از مسلمین جهان (قسمت دوم)
آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند
باید خودمان ملت را حفظ کنیم
اگر تهذیب نفس باشد از هیچ چیزی باک ندارد
اگر ملت ما عقب بنشیند همه چیزش به باد خواهد رفت
آتش افروزی و فساد به اسم صلح
با صدام صلح نمی‌توانیم بکنیم
ما صلح میخواهیم لکن آنها نمیگذارند
از خدا میخواهم به کسانی که مظلوم هستند قدرت و سلامت عنایت کند
بیشتر