فیلم

دفاع

دفاع از مسلمین جهان (قسمت دوم)
آنهایی که خواب آمریکا را می بینند خدا بیدارشان کند
اسلام خطری برای استکبار
برادری با ملت عراق
عزت و استقلال ارزش و شرافت بزرگ انسانی
ما تابع اسلام هستیم؛ هر چه فرموده است عمل می‌کنیم
ما هیچ وقت بنا نداشتیم و نداریم که به یک کشوری هجوم کنیم
ایران برای خدا قیام کرده
ورود به خاک عراق برای دفاع است
بیشتر