فیلم

سازمان های بین المللی

انسانیت در دنیا دفن شده است
غیر انسانی بودن حق "وتو"
سازمان های بین المللی ، نوکر ابرقدرتها
این ملت تا اسلام هست، به جای خودش ایستاده است
دفاع سازمانهای بین المللی از اشرار و جانیان‌
اینها به اسلام کار دارند
مشکل همه مسلمین و اسلام در این بی‌توجهی یا خیانت بعض از سران کشورهاست
دعوت ملتها به قیام در مقابل اسرائیل‌
مسلمانها ننشینند که حکومتهاشان برایشان عمل بکنند
بیشتر