فیلم

اخلاق فاسد سرایت می‌کند به همه

فساد یک فرد، دو فرد، چهار فرد، این ور، آن ور. اگر منحصر به خودشان بود، حرفی نبود، امّا فساد سرایت می‌کند، اخلاق فاسد سرایت می‌کند به همه، کم کم می‌ببیند یک وقت یک کشوری فاسد شد اسلام از اوّل جلویش را خواسته بگیرد؛ گفته این کسی که این فساد را کرده، باید با او این جور رفتار کنید تا از اوّل نگذارد رشد پیدا کند این فساد.

شما هم باید، موظفید، در بانک موظفند، در انجمنهای اسلام موظفند، جمهوری اسلامی و حزب جمهوری اسلامی موظف است و دولت و همه موظف‌اند به اینکه نگذارند یک مورد هم فساد وقتی واقع شد، اغماض نکنند؛ همان یک مورد را تعقیب کنند و همین یک مورد را از بین ببرند تا سرایت نکند، یک وقت یک جمهوری به فساد کشیده بشود یا لا اقل، به این طور کشیده بشود که بدنام بشود در دنیا. به اندازه کافی ما اشخاصی که مبلّغینی که بخواهند این جمهوری اسلامی را به بدنامی بکشند به قدر کافی در دنیا ما داریم؛ خودمان نباید یک کاری بکنیم که کمک بشود به قدر کافی دنیا با ما دارد مخالفت می‌کند.

" /> 1361011401 - 09 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

فساد یک فرد، دو فرد، چهار فرد، این ور، آن ور. اگر منحصر به خودشان بود، حرفی نبود، امّا فساد سرایت می‌کند، اخلاق فاسد سرایت می‌کند به همه، کم کم می‌ببیند یک وقت یک کشوری فاسد شد اسلام از اوّل جلویش را خواسته بگیرد؛ گفته این کسی که این فساد را کرده، باید با او این جور رفتار کنید تا از اوّل نگذارد رشد پیدا کند این فساد.

شما هم باید، موظفید، در بانک موظفند، در انجمنهای اسلام موظفند، جمهوری اسلامی و حزب جمهوری اسلامی موظف است و دولت و همه موظف‌اند به اینکه نگذارند یک مورد هم فساد وقتی واقع شد، اغماض نکنند؛ همان یک مورد را تعقیب کنند و همین یک مورد را از بین ببرند تا سرایت نکند، یک وقت یک جمهوری به فساد کشیده بشود یا لا اقل، به این طور کشیده بشود که بدنام بشود در دنیا. به اندازه کافی ما اشخاصی که مبلّغینی که بخواهند این جمهوری اسلامی را به بدنامی بکشند به قدر کافی در دنیا ما داریم؛ خودمان نباید یک کاری بکنیم که کمک بشود به قدر کافی دنیا با ما دارد مخالفت می‌کند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: