فیلم

این مسیر به جلو میرود و قدرتمند تر میشود

ایران از همان بدو انقلاب و از قبل از بدو انقلاب که شالوده انقلاب ریخته می‌شد، مسیر، مسیر انبیا بوده، مسیر، مسیر راه مستقیم نه شرقی و نه غربی بود و جمهوری اسلامی بود و تا کنون هم ملت ما به همان مسیر باقی است و هر چه امور ناگوار، بلکه هر چه چیزهایی که تلخ است در ذایقه‌ها واقع می‌شود، این مسیر اسلامی محفوظ است و این مسیر به جلو می‌رود و قدرتمندتر به جلو می‌رود. و هر وقت احتمال این داده می‌شود که در بین ملت یک ضعف و فتوری حاصل شده باشد خدای تبارک و تعالی یک مسئله‌ای پیش می‌آورد و یک امری را به خواست خودش ایجاد می‌کند که ملت را بیدارتر و قویتر و منسجم‌تر می‌کند.

" /> 1360061001 - 04 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

ایران از همان بدو انقلاب و از قبل از بدو انقلاب که شالوده انقلاب ریخته می‌شد، مسیر، مسیر انبیا بوده، مسیر، مسیر راه مستقیم نه شرقی و نه غربی بود و جمهوری اسلامی بود و تا کنون هم ملت ما به همان مسیر باقی است و هر چه امور ناگوار، بلکه هر چه چیزهایی که تلخ است در ذایقه‌ها واقع می‌شود، این مسیر اسلامی محفوظ است و این مسیر به جلو می‌رود و قدرتمندتر به جلو می‌رود. و هر وقت احتمال این داده می‌شود که در بین ملت یک ضعف و فتوری حاصل شده باشد خدای تبارک و تعالی یک مسئله‌ای پیش می‌آورد و یک امری را به خواست خودش ایجاد می‌کند که ملت را بیدارتر و قویتر و منسجم‌تر می‌کند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: