فیلم

انقلاب اسلامی ایران

مخالف‌خوان
القا کنندگان ترس در ملت
تحول در افکار عمومی جهان
نمی‌شود حالا مثل سابق با دیکتاتوری یا به تبلیغ به هم زد اوضاع را
بی اعتنایی مردم به خارج
اتحاد در برابر ابر قدرت‌ها
وحدت ملی
بانوان انقلابی
باید خودمان ملت را حفظ کنیم
بیشتر