فیلم

قرآن کریم دعوت به وحدت می‌کند و شماها دعوت به تفرقه

اینها دیده‌اند که ملت ایران در عین حالی که یک ملت کوچکی است لکن یک پشتوانه بزرگ دارد و آن خدا و اسلام است، در مقابل همه قدرتها ایستاده است و دارد به کار خودش ادامه می‌دهد و هر روز هم بهتر خواهد شد و می‌شود و هر روز هم کار کشور از آن آشفتگیها بیرون می‌آید و همه جهات ما درست می‌شود. لکن تاسف در این است که کشورهای دیگر چرا از ایران الگو نمی‌گیرند؟ چرا الگو نمی‌گیرند از ایران و وحدت کلمه پیدا نمی‌کنند و با ملتهای خودشان سازش نمی‌کنند، و هر یک با دیگری سازش نمی‌کند تا اسرائیل بر آنها غلبه کند؟ و دیدید که اسرائیل بلندیهای جولان را گرفت و اعتنا به هیچ یک از شما نکرد و اعلام کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند اسرائیل را از این تصمیم برگرداند. چرا باید شما به جای اینکه همه را دعوت کنید به جبهه‌گیری در مقابل اسرائیل، در مقابل اسرائیلی که دشمن اسلام است و دشمن انسان است و دشمن شماست و دشمن اعراب است و دشمنی با همه شماها دارد، شما در یک همچو حالی تفرقه بین خودتان ایجاد کنید؟ جمعیتها تفرقه بین خودشان ایجاد کنند؟ گروههای دولتی تفرقه ایجاد کنند؟ جبهه‌گیری کنند؟ این جبهه‌گیریها در مقابل اسلام است، در مقابل قرآن کریم است. قرآن کریم دعوت به وحدت می‌کند و شماها دعوت به تفرقه و مقابله با هم.

" /> 1360100701 - 10.jpg
 
کلیدواژه:

اینها دیده‌اند که ملت ایران در عین حالی که یک ملت کوچکی است لکن یک پشتوانه بزرگ دارد و آن خدا و اسلام است، در مقابل همه قدرتها ایستاده است و دارد به کار خودش ادامه می‌دهد و هر روز هم بهتر خواهد شد و می‌شود و هر روز هم کار کشور از آن آشفتگیها بیرون می‌آید و همه جهات ما درست می‌شود. لکن تاسف در این است که کشورهای دیگر چرا از ایران الگو نمی‌گیرند؟ چرا الگو نمی‌گیرند از ایران و وحدت کلمه پیدا نمی‌کنند و با ملتهای خودشان سازش نمی‌کنند، و هر یک با دیگری سازش نمی‌کند تا اسرائیل بر آنها غلبه کند؟ و دیدید که اسرائیل بلندیهای جولان را گرفت و اعتنا به هیچ یک از شما نکرد و اعلام کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند اسرائیل را از این تصمیم برگرداند. چرا باید شما به جای اینکه همه را دعوت کنید به جبهه‌گیری در مقابل اسرائیل، در مقابل اسرائیلی که دشمن اسلام است و دشمن انسان است و دشمن شماست و دشمن اعراب است و دشمنی با همه شماها دارد، شما در یک همچو حالی تفرقه بین خودتان ایجاد کنید؟ جمعیتها تفرقه بین خودشان ایجاد کنند؟ گروههای دولتی تفرقه ایجاد کنند؟ جبهه‌گیری کنند؟ این جبهه‌گیریها در مقابل اسلام است، در مقابل قرآن کریم است. قرآن کریم دعوت به وحدت می‌کند و شماها دعوت به تفرقه و مقابله با هم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: