فیلم

توهّم سردار قادسیه شدن‌

این بدبختهایی که از ایران فرار کرده‌اند یا در خارج بوده‌اند و به تبع طمعهای پوچ شیطانی نشسته‌اند و صحبت می‌کنند و دروغپردازی می‌کنند- و یکی از دروغهای بزرگشان که در رادیوها هر شب شاید باشد- و همین دیشب دو مرتبه یا سه مرتبه بود، اینکه ایران از اسرائیل ابزار جنگ می‌آورد و می‌خرد. ایرانی که بیست سال است با اسرائیل در جنگ است، اسرائیل را می‌کوبد و به حسب حکم شرعش با اسرائیل نمی‌تواند هیچ تناسبی داشته باشد و نخواهد داشت. چند مرتبه، همین دیشب بود که از کی گفته است که اینها از اسرائیل چیز می‌خرند- آنها هم در خارج نشسته‌اند و فکر این را می‌کنند که بیایند ایران بعد از اینکه شما جوانها جانبازی خودتان را کردید، ایران را تسلیم یک دسته اشخاص منحرف کنند، اینها هم افکارشان مثل افکار همان صدام است. صدام هم پیش خودش فکر کرد و این فکر را هم تقویت کردند شیطانهای بزرگ در او که تو به‌ ایرانی که الآن به هم خورده است و هرج و مرج است و ارتشی ندارد و چیزی ندارد حمله کن و اسم خودت را مثل اسم سعد وقاص کن و خودت را بگو فاتح قادسیه. غافل از اینکه اینجا بچه‌های نارسشان هم، بچه‌های کوچکشان هم در مقابل او ایستاده‌اند و تا هستند نمی‌توانند اینها یک همچو کارهایی را انجام بدهند.

" /> 1360121801 - 09.jpg
 
کلیدواژه:

این بدبختهایی که از ایران فرار کرده‌اند یا در خارج بوده‌اند و به تبع طمعهای پوچ شیطانی نشسته‌اند و صحبت می‌کنند و دروغپردازی می‌کنند- و یکی از دروغهای بزرگشان که در رادیوها هر شب شاید باشد- و همین دیشب دو مرتبه یا سه مرتبه بود، اینکه ایران از اسرائیل ابزار جنگ می‌آورد و می‌خرد. ایرانی که بیست سال است با اسرائیل در جنگ است، اسرائیل را می‌کوبد و به حسب حکم شرعش با اسرائیل نمی‌تواند هیچ تناسبی داشته باشد و نخواهد داشت. چند مرتبه، همین دیشب بود که از کی گفته است که اینها از اسرائیل چیز می‌خرند- آنها هم در خارج نشسته‌اند و فکر این را می‌کنند که بیایند ایران بعد از اینکه شما جوانها جانبازی خودتان را کردید، ایران را تسلیم یک دسته اشخاص منحرف کنند، اینها هم افکارشان مثل افکار همان صدام است. صدام هم پیش خودش فکر کرد و این فکر را هم تقویت کردند شیطانهای بزرگ در او که تو به‌ ایرانی که الآن به هم خورده است و هرج و مرج است و ارتشی ندارد و چیزی ندارد حمله کن و اسم خودت را مثل اسم سعد وقاص کن و خودت را بگو فاتح قادسیه. غافل از اینکه اینجا بچه‌های نارسشان هم، بچه‌های کوچکشان هم در مقابل او ایستاده‌اند و تا هستند نمی‌توانند اینها یک همچو کارهایی را انجام بدهند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: