وصیت امام امت: نه به دریوزگی و بردگی اجانب، حتی در صنایع پیشرفته هم، دست پیش دیگران دراز نکنید!

زندگی انسانی شرافتمندانه را و لو با مشکلات بر زندگانی ننگین بردگی اجانب و لو با رفاه حیوانی ترجیح دهید؛ و بدانید ما دام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد. وصیتنامه سیاسی-الهی

ولترجحوا الحیاه الشریفه ولو مع بعض الصعوبات علی حیاه العبودیه للاجانب المذله الرفاه الحیوانی- اعلموا انکم ما دمتم تحتاجون الآخرین فی الصناعات المتطوره، وتقضون اعمارکم بالاستجداء، فان طاقه الابداع والابتکار والتقدم فی الاختراعات ان تتفتح لدیکم.  الوصیه السیاسیه- الالهیه

You should prefer an honorable life with difficulties to comfort and pleasure gained through slavery for strangers. You should know that as long as you extend your hands begging for advanced industrial needs, the power of initiative and inventiveness will not bloom in you. Politico-divine will

دریافت طرح
اشتراک وصیت امام امت: نه به دریوزگی و بردگی اجانب، حتی در صنایع پیشرفته هم، دست پیش دیگران دراز نکنید!
کلیدواژه:
وصیت نامهاقتصاد مقاومتیرفاه طلبیسیاست خارجیخودباوری