بند "هـ" وصیتنامه امام | مبتلا به تهی مغزی مصنوعی شده ایم!

از جمله نقشه‌ها که مع الاسف تاثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بیگانه نمودن کشورهای استعمارزده از خویش، و غربزده و شرق‌زده نمودن آنان است...این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم...فی المثل، اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژه فرنگی باشد، بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته، و گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می‌آورند. و از گهواره تا قبر به هر چه بنگریم اگر با واژه غربی و شرقی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفتگی محسوب، و اگر واژه‌های بومی خودی به کار رود مطرود و کهنه و واپسزده خواهد بود. وصیتنامه سیاسی-الهی

من جمله المخططات التی ترکت وللاسف اثرها الکبیر فی مختلف البلدان وفی بلدنا العزیز والتی مازالت بعض آثارها باقیه بنسب کبیره هی جعل الدول المستعمره تعیش حاله فقدان الهویه والانبهار بالغرب والشرق...هذا الخواء والفراغ العقلی المفتعل جعلنا لا نعتمد علی فکرنا وابداعنا فی ای امر وان نقلد الشرق والغرب تقلیداً اعمی...علی سبیل المثال، فانهم یستقبلون ای کتاب او مقاله او خطاب اذا انطوی علی بضعه مفردات اجنبیه بالاعجاب دون النظر فی محتواه، ویعتبرون ذلک الخطیب او الکاتب عالماً ومثقفاً. ولو القینا نظره علی جمیع امورنا من ابسطها حتی اعقدها لوجدنا ان کل ما اطلق‏ علیه اسم غربی او شرقی فهو مرغوب ومطلوب ویعد من مظاهر التمدن، فی حین انه اذا سمّی باسم داخلی او محلی صار مرفوضاً وقدیماً ومتخلفاً. الوصیه السیاسیه_الالهیه

One of the most effective conspiracies that has unfortunately left an undeniable mark on the nations, including ours, is the alienation of the people of colonized countries with their own cultures. In other words, `Westernized' or `Easternized' intellectuals became alienated with their own cultures... This shallowness and state of feeling absurd has resulted in losing our self-reliance and power of initiation, thus blindly imitating the West and the East in every aspect... For instance, if books contain a number of foreign words and terms, they are accepted right away with respect irrespective of their meanings. Their authors and speakers are regarded as scholars and bright individuals. If whatever and wherever we look at from cradle to grave has a Western or Eastern label, it is favored and valued, being considered as a sign of progress and civilization. If anything has a domestic and traditional label, it is rejected and considered as outdated, backward and useless. Politico_Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند "هـ" وصیتنامه امام | مبتلا به تهی مغزی مصنوعی شده ایم!
کلیدواژه:
وصیت نامهغربزدگیوابستگیخودباختگیخودباوری