به مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری


ارزش آقای رجایی به این نبود که دستگاهی دارد، ارزششان به این بود که «خودی» بودند، با مردم بودند، برای مردم خدمت می‌کردند، مردم احساس کرده بودند که اینها برای آنها دارند خدمت می‌کنند.
07 شهریور 1361

دریافت طرح
اشتراک به مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری
کلیدواژه:
انتخاباترئیس جمهورمحمدعلی رجائی