رشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدملتهای مسلمان باید اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرتها با خود بگذارند، مگر اینکه خلاف آن را مشاهده نمایندملتهای مسلمان باید اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرتها با خود بگذارند، مگر اینکه خلاف آن را مشاهده نماینداز مبانی اختصاصی شیعه مبارزه با ظلم و دولتهای ظالم است. شیعه با خون خود آزادی بشر را تضمین کرده استاز مبانی اختصاصی شیعه مبارزه با ظلم و دولتهای ظالم است. شیعه با خون خود آزادی بشر را تضمین کرده استهمه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند!همه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند!آنهایی که تصور می کنند مرفهان بی درد با نصیحت متنبه می شوند و به مبارزان کمک می کنند،آب در هاون می کوبندآنهایی که تصور می کنند مرفهان بی درد با نصیحت متنبه می شوند و به مبارزان کمک می کنند،آب در هاون می کوبند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی