فلسفه حج، مبارزه با ظالمین استفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شداصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستاصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستمبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه مبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.آغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی دردآغاز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی صفحه 2