سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینی

دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد. ۱ فروردین ۱۳۵۹

الحکومه مکلفه بتوفیر مستلزمات العمل و الانتاج للعمال و الفلاحین و الکادحین. ۴ جمادی الاول ۱۴۰۰

The government is bound to provide the means of working for the workers, villagers, and laborers. 21 March 1980

دریافت طرح
اشتراک سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینی
کلیدواژه:
امام خمینیاقتصادکارگران و کارمندانکشاورزاناقتصاد مقاومتیاقتصاد و دولتاقتصاد اسلامیکشاورزی