۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان است

ارتش ما امروز یک ارتشِ سربلند و با افتخار و با ایمان است. مقام معظم رهبری 13 مهر 1373

دریافت طرح
اشتراک ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان است
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایارتشقوای مسلحایمان به خدا