شاخص دولت انقلابی | مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشد و اهل مبارزه با اسلام آمریکایی

مردم با دقت تمام به نمایندگانی رای دهند که در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنج‌دیدگان تاریخ و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشند. و افرادی را که طرفدار اسلام سرمایه داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بی‌درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان و در یک کلمه، اسلام آمریکایی هستند طرد نموده و به مردم معرفی نمایند. ۱۱ فروردین ۱۳۶۷

سوف یدلی الشعب الإیرانی بدقه تامه بصوته من دافعوا عن إسلام الحفاه بالقول و الفعل، إسلام المستضعفین، إسلام المعذبین علی مرّ التاریخ و بعباره واحده سیدلی بصوته إلی المدافعین عن الإسلام المحمدی الاصیل(ص). و سیعمل علی طرد کل الذین یدافعون عن الإسلام الراسمالی، إسلام المستکبرین، إسلام المرفهین الذین لا یعرفون معنیً للالم، إسلام المنافقین و بعباره واحده الإسلام الامیرکی و یفضحهم. ۱۲ شعبان ۱۴۰۸

People of Iran would elect ones who support the Islam of the barefooted on earth in their words and deeds. They should back the Islam of the downtrodden, the Islam of the #oppressed people in history. In a nutshell, they are supporters of the pure Muhammadan(s) Islam. They rebuff the Islam of capitalism and expose it to people and brush aside devotees of this version of Islam, the Islam of the arrogant people, the Islam of the impassive wealthy, the Islam of the hypocrites, in a single word, the American version of Islam. 31 March 1988

دریافت طرح
اشتراک شاخص دولت انقلابی | مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشد و اهل مبارزه با اسلام آمریکایی
کلیدواژه:
انتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابکارگزاران نظام اسلامیاسلام ناب و اسلام آمریکائیاسلام آمریکاییدولت انقلابی