ناقوس مرگ آمریکا

از خدا می‌خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا را به صدا درآوریم. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

نسال الله تعالی ان یمنحنا القوه لندق ناقوس موت امیرکا لیس من کعبه المسلمین فقط و انما من کنائس العالم ایضاً. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

We implore God to grant us the power to toll the death knell of America not only at the Ka`bah of the Muslims but also at the churches in the world. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک ناقوس مرگ آمریکا
کلیدواژه:
آمریکا، سردمدار استکبار جهانیآمریکاپذیرش قطعنامه 598مبارزه