درد فقر و محرومیت و استضعاف

تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

ان الذین یقفون معنا إلی النهایه هم الذین تجرعوا مراره الفقر و الحرمان و الاستضعاف فقط. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Only those who are with us up to the end would experience the pain of indigence, deprivation and weakness. 20 July 1988

 
دریافت طرح
اشتراک درد فقر و محرومیت و استضعاف
کلیدواژه:
محرومینمستضعفینفقرمبارزهپذیرش قطعنامه 598