هنر مردان خدا

هنر آن است که بی‌هیاهوهای سیاسی و خودنماییهای شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی‌، و این هنر مردان خداست. ۱ تیر ۱۳۶۰

إن العظمه هی ان ینهض المرء للجهاد فی سبیل الله و یقدم روحه ثمناً لذلک، دون ان تغره الشعارات السیاسیه، و الغرور الشّیطانی، و هنا تکمن عظمه الرّجال الرّبانیین. ۱۹ شعبان ۱۴۰۱

True virtue calls for the art of striving for God without any political hullabaloo and satanic self-exhibition as well as sacrificing oneself for one's ideals instead of caprice. And this art belongs to the men of God! June 22, 1981

دریافت طرح
اشتراک هنر مردان خدا
کلیدواژه:
شهادتجوانان و شهادتمصطفی چمراندانشگاه و دانشگاهیان