آقایی و سروری محرومین

ما باید خود را آماده کنیم تا در برابر جبهه متحد شرق و غرب، جبهه قدرتمند اسلامی- انسانی با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل شود؛ و آقایی و سروری محرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود. مطمئن باشید قدرتهای شرق و غرب همان مظاهر بی‌محتوای دنیای مادی‌اند که در برابر خلود و جاودانگی دنیای ارزشهای معنوی قابل ذکر نمی‌باشند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

علینا ان نعد انفسنا لتشکیل الجبهه الإسلامیه الإنسانیه المقتدره باسم الإسلام و هیبه ثورتنا، لمواجهه الجبهه المتحده للشرق و الغرب؛ و الاحتفال بسیاده و زعامه المحرومین و الحفاه فی العالم. و کونوا علی ثقه بان قوی الشرق و الغرب و هذه المظاهر التافهه للعالم المادی لا تستحق الذکر امام خلود و ابدیه عالم القیم المعنویه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

We must prepare ourselves, in face of the united front of the East and the West, to form the powerful humane-Islamic front with the same name and symbol of Islam and our Revolution, and the mastery and lordship of the deprived and the barefooted will be celebrated. Be certain that the powers of the East and the West are like the manifestation of the empty material world, which are not worthy of mentioning in face of the eternity and infinity of the world of spiritual values. July 20, 1988

دریافت طرح
اشتراک آقایی و سروری محرومین
کلیدواژه:
محرومینمستضعفیناستکبار جهانیصدور انقلاب