تربت پاک شهیدان

این ملتها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت‌ مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دار الشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند! ۲۹ تیر ۱۳۶۷

ستقتدی الشعوب و الاجیال القادمه بنهج الشهداء. و ستکون تربه الشهداء الطاهره مزاراً للعشاق و العرفاء و المخلصین و دار الشفاء للاحرار إلی یوم القیامه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

It is these nations and future generations that will tread the path of the martyrs; it is this pure dust of the martyrs that will be the shrine of the lovers, mystics and compassionate as well as the hospital of the free people. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک تربت پاک شهیدان
کلیدواژه:
دفاع مقدسشهادتپذیرش قطعنامه 598شهدا