ملت ما همه مبارزند

ملت ما همه مبارزند. زن و مردِ ملت ما سربازند. باید بدانند که گذشت آن زمان! به جای خود بنشینید! مثل خفاش از سوراخها بیرون نیایید! ترور برای شما فایده ندارد. جوانان ما همه برای شهادت حاضرند. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸

إن کل افراد شعبنا مقاتلون نساونا ورجالنا جنود. علیهم ان یعلموا ان ذلک العهد قد ولی! والانسب ان تعیشوا فی الظلام کالخفافیش! إن الاغتیال لن یفیدکم. فجمیع شبابنا مستعدون للشهاده. ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۹۹

Our nation is all fighters. The men and women of our nation are soldiers. they must know that their era is past and over. Remain seated in your own places! Do not come out of caves like bats. Assassination is of no use to you. All our youth are prepared for martyrdom. May 9, 1979

دریافت طرح
اشتراک ملت ما همه مبارزند
کلیدواژه:
زناناسلام مکتب قیام و مبارزهمشارکت زنانسازمان مجاهدین خلقترورمبارزه