شهادت برای نجات اسلام

سیدالشهدا(ع) هم که کشته شد، نه اینکه رفتند یک ثوابی ببرند، ثواب برای او خیلی مطرح نبود، رفت که این مکتب را نجاتش بدهد، اسلام را پیشرفت بدهد، اسلام را زنده کند. ۱۷ تیر ۱۳۵۸

فسیدالشهداء(ع) إذ قُتل لم یذهب لیثاب، لان الثواب لم یکن مهماً جداً لدیه، فقد ذهب لینقذ الدین ویقدم الاسلام ویحییه. ۱۳ شعبان ۱۳۹۹

The Doyen of the Martyrs did not sacrifice himself for the sake of acquiring merit. This was not very important to him. He set forth to save this school, to advance the cause of Islam and to revive it. July 8, 1979

دریافت طرح
اشتراک شهادت برای نجات اسلام
کلیدواژه:
امام حسین (ع)قیام عاشوراقیام حسینیماه محرممحرم و عاشوراعلل و عوامل قیام عاشورا