حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند

فرهنگ دانشگاه‌ها و مراکز غیرحوزه‌ای به تجربه و لمس واقعیت‌ها بیشتر عادت کرده‌است، تا فرهنگ نظری و فلسفی. باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله‌ها، حوزه و دانشگاه درهم ذوب شوند، تا میدان برای گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

إن ثقافه الجامعات والمراکز غیر الحوزویه، اعتادت علی العلوم التجریبیه ولمس الحقائق اکثر من الثقافه النظریه والفلسفیه. ومن خلال المواءمه بین هاتین الثقافتین وتقلیل الفواصل بینهما، یجب العمل علی الدمج بین الحوزه والجامعه کی یتسع المجال لنشر وبسط المعارف الإسلامیه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

The culture in the universities and non-seminary centers is in such a manner that it is more used to experiencing and feeling of realities than the theoretical and philosophical culture. To blend these two cultures and filling the gaps, the seminary and the university must be fused so that the ground for the spread and expansion of the teachings of Islam be widened. July 20, 1988

دریافت طرح
اشتراک حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند
کلیدواژه:
حوزه و دانشگاهروحانیتدانشگاه و دانشگاهیاندانشگاه اسلامیوحدت حوزه و دانشگاه