کاری نکنید که مردم از شما بترسند

کاری نکنید که مردم از شما بترسند. کاری بکنید که مردم محبت به شما بکنند؛ پشتیبان شما باشند. اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند؛ آن رژیم از بین نخواهد رفت. ۱۲ تیر ۱۳۵۸

فلا تفعلوا ما یخیف الناس منکم. اعملوا ما یجذبهم إلیکم ویُحبّبکم إلیهم، ویکونوا لکم سندا، وإذا دعم الناس نظاماً، فإنّه لا یزول. ۸ شعبان ۱۳۹۹

Do not do anything that will make them afraid of you. Do something to attract them to yourselves, to be kind to you and support you. If a nation supports a regime, that regime will not be dismantled. July ۳, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک کاری نکنید که مردم از شما بترسند
کلیدواژه:
حاکمیت مردم در نظام اسلامینقش مردممسئولینخدمت به مردم