دامن عصمت و عظمت

دامن شما دامن عصمت و عفت و عظمت است. شماها موظف هستید که اولاد خودتان را خوب تربیت کنید؛ اسلامی تربیت کنید، انسانی تربیت کنید، مجاهد تربیت کنید. ۱۷فروردین۱۳۵۸

 فحجورکن حجور عصمه وعفه وعزه. انتن مطالبات بتربیه اولادکن تربیه صالحه، تربیه اسلامیه وانسانیه وجهادیه. ۸جمادی الاولی۱۳۹۹

Your bosom(where young people are raised) is the bosom of chastity, virtue and grandeur. You are duty-bound to educate your children well; train them in an Islamic and humane way to be crusaders. April 6, 1979

دریافت طرح
اشتراک دامن عصمت و عظمت
کلیدواژه:
زن و خانوادهتعلیم وتربیت، اهمیت و جایگاهزنانمادرانجایگاه و نقش زنتربیت انسانروز زن