ما ملت امام حسینیم

ملت ما از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا کرد و این اقتدا به بزرگمرد تاریخ، حضرت سید الشهدا- سلام الله علیه- است.
 25 مهر 1361

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک ما ملت امام حسینیم
کلیدواژه:
امام حسین (ع)شهادتقیام حسینیملت ایرانشهادت طلبی