دلش برای طبقه ضعیف بسوزد

مردم آن‌هایی را باید انتخاب بکنند که می‌شناسند که به این ملت خدمت‌گزار است و دلش برای این طبقه ضعیف می‌سوزد. 16 آبان 1358

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک دلش برای طبقه ضعیف بسوزد
کلیدواژه:
مستضعفینانقلاب اسلامی و مستضعفانانتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابمسئولینامید مستضعفینرئیس جمهور باید