ملاک انتخاب مدیران!

دوست خوب برای دست اندر کاران آن است که در پیشرفت امور محوله به آنان موثر باشد و در خدمت ملت. 22 بهمن 1363

فالصدیق الصدوق للمسوولین هو من یکون موثراً فی تطویر الاعمال المناطه به فی مصلحه الشعب لا فی مصلحتهم انفسهم ایّاً کان ومهما کان.  ۲۰ جمادی الاولی ۱۴۰۵

A good friend for the officials is one who is effective in advancement of the affairs entrusted to him and be at the service of the nation and not the people at their serviceFebruary ۱۱, ۱۹۸۵

دریافت طرح
اشتراک ملاک انتخاب مدیران!
کلیدواژه:
امام خمینیرئیس جمهوردولتمسئولیندولت انقلابیریاست جمهوریمعاشرت با دوستانتوصیه به مسئولین