دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شددولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شوددولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شودبرای ملتی که شما را روی کار آورده، کار بکنید!برای ملتی که شما را روی کار آورده، کار بکنید!دولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللیدولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی