در خدمت مردمدر خدمت مردمایمان به خدمتایمان به خدمتولی نعمتانولی نعمتانمسئولین خودیمسئولین خودیملاک انتخاب مدیران!ملاک انتخاب مدیران!دوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعتخصص و تعهدتخصص و تعهدخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیهر چه داریم، از این مردم داریم...هر چه داریم، از این مردم داریم... دولت صفحه 2