خیانت به مملکتخیانت به مملکتنصیحت یا انتقام گیرینصیحت یا انتقام گیریاین حوادث امتحان استاین حوادث امتحان استهمه باید مشارکت کنیمهمه باید مشارکت کنیمدولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شددولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شدهدف عظیم انقلابهدف عظیم انقلابدولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شوددولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شودبرای ملتی که شما را روی کار آورده، کار بکنید!برای ملتی که شما را روی کار آورده، کار بکنید!دولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللیدولت و مجلس مسئول رسیدگی به قراردادهای بین المللی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی