مژده! فروردین ز نو بنمود گیتی‌ را مُسخّر

مسمط بهاریه

مژده! فروردین ز نو بنمود گیتی‌ را مُسخّر
جیشش از مغرب‌زمین بگرفت تا مشرق سراسر
رایتَش افراشت پرچم، زین مُقَرنس چرخ اخضر
گشت از فرمان وی‌ در خدمتش گردون مقرّر
بر جهان و هر چه اندر اوست، یکسر حکمران شد

قدرتش بگرفت از خطِّ عرب تا مُلْک ایران
از فراز توده‌ی‌ آنْوِرسْ تا سر حدِّ غازان
هند و قفقاز و حبش، بلغار و ترکستان و سودان
هم‌طراز دشت و کوهستان و، هم پهنای‌ عمّان
دولتش از فرّ و حشمت، تالی‌ ساسانیان شد

... (این مسمط ادامه دارد)

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک مژده! فروردین ز نو بنمود گیتی‌ را مُسخّر
کلیدواژه:
امام خمینیشعردیوان امامنوروزاشعار امامدیوان اشعار