ایستاده مثل سرو

آن کوردلانی که گمان کرده‌اند که جمهوری اسلامی با نبود چند نفر از بین خواهد رفت و سقوط خواهد کرد، آنها افکارشان، افکار اسلامی نیست و از اسلام خبری ندارند و از ایمان اطلاعی ندارند و افکارشان، افکار مادی [است‌] و برای دنیا کار می‌کنند و به هوای دنیا هستند. 09 شهریور 1360

إن هولاء الذین عمیت قلوبهم ویتوهمون ان رحیل عده اشخاص سیودی إلی زوال الجمهوریه الإسلامیه لتسقط فی النهایه، فإن افکار هولاء لیست إسلامیه بل یجهلون الإسلام ولایعرفون الإیمان إذ ان افکارهم مادیه ویعملون للدنیا وللاهواء الدنیویه.  ۱ ذی القعده ۱۴۰۱

The blind-hearted ones who have thought that the Islamic Republic would collapse with the absence of a few personalities, they know nothing about Islam, are unaware of faith and indulged in material allurements. August ۳۱, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک ایستاده مثل سرو
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتاسلاممحمدعلی رجاییمحمدجواد باهنرترور